Skip to content

Olimpiada matematyczna

1. KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W OLIMPIADZIE?

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich. Mogą w niej brać udział także obywatele innych państw uczęszczający do szkół ponadpodstawowych, jednak rozwiązania zadań konkursowych muszą być podane w języku polskim. Ponadto możliwy jest też udział uczniów ze szkół podstawowych (choć dla nich przeznaczona jest specjalna Olimpiada Matematyczna Juniorów) i zasadniczych zawodowych.

2. JAK WYGLĄDA OLIMPIADA MATEMATYCZNA?

Jak precyzuje Regulamin Olimpiady Matematycznej,  https://om.edu.pl konkurs ten przebiega w trzech etapach. W każdym z nich uczestnicy mają za zadanie rozwiązać zadania matematyczne samodzielnie, a rozwiązania podane muszą być w formie pisemnej. Zawody wstępne, czyli zawody pierwszego stopnia polegają na tym, że uczestnik rozwiązuje konkretne zadania konkursowe w domu, a następnie ich rozwiązania dostarcza listownie do swojego Komitetu Okręgowego przed upływem określonego terminu (nie ma możliwości przesłania ich drogą elektroniczną). Na tym etapie zawody składają się z 3 tur, z której każda zawiera 4 zadania do rozwiązania. Nie ma wymogu rozwiązania wszystkich zadań, wystarczy poprawnie rozwiązać minimum jedno, aby zakwalifikować się jako uczestnik Olimpiady Matematycznej. Ten etap rozpoczyna się we wrześniu i kończy w grudniu danego roku. Na stronie Olimpiady Matematycznej Komitet. Główny zamieszcza szczegółowy terminarz imprezy na bieżący rok szkolny. Tam również do końca stycznia ogłaszana jest lista osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu. Wszystkim finalistom Olimpiady Matematycznej przysługuje, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej maksymalna ocena z matury z matematyki. Najlepsi mają prawo do reprezentowania Polski w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej i innych międzynarodowych konkursach matematycznych, w których Polska bierze udział.


Po krótce przedstawimy wam tutaj poszczególne etapy:

Zawody stopnia I (wstępne) Polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w domu. Zadania te są w trzech seriach po cztery; rozwiązania zadań z kolejnych serii należy dostarczyć do odpowiedniego komitetu okręgowego w ustalonym terminie. Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów stopnia II ogłaszana jest przed końcem stycznia. Żeby zakwalifikować się do zawodów II stopnia, nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań.

Zawody stopnia II (okręgowe)
Odbywają się w okolicy lutego i mają formę egzaminu. Organizowane są przez komitety okręgowe (zadania są takie same w całej Polsce). Trwają dwa dni, każdego dnia jest pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań.

Zawody stopnia III (centralne)
Odbywają się w okolicy kwietnia. Mają formę czterodniowego wyjazdu, z czego pierwsze dwa dni poświęcone są na rozwiązywanie zadań (podobnie jak w zawodach II stopnia), a dwa następne — na różne atrakcje (w tym czasie komisja sprawdza rozwiązania). Ostatniego dnia odbywa się uroczyste zakończenie Olimpiady — ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.


Należy tutaj zaznaczyć, iż w regulaminie Olimpiady Matematycznej zostały wdrożone następujące postanowienia specjalne w okresie zagrożenia pandemią.

 1. Właściwy komitet Olimpiady Matematycznej, którym jest Komitet Okręgowy – w przypadku zawodów stopnia II, lub Komitet Główny – w przypadku zawodów stopnia III, może zdecydować́ o przeprowadzeniu tych zawodów całkowicie lub częściowo w trybie stacjonarnym rozproszonym – w szkołach, uczelniach lub innych miejscach wyznaczonych przez właściwy komitet Olimpiady Matematycznej.
 2. Sposób przeprowadzenia zawodów w trybie rozproszonym ustali właściwy komitet Olimpiady Matematycznej.
 3. Jeżeli w ocenie Komitetu Głównego przeprowadzenie zawodów II stopnia w trybie stacjonarnym nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernym zagrożeniem, może on zdecydować o przeprowadzeniu zawodów II stopnia w formie zdalnej z zastosowaniem kontroli samodzielności pracy.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów stopnia III na podstawie zawodów w trybie pkt. 3 nie nabywają̨ przez to uprawnień́ finalisty. W odniesieniu do tych zawodników uprawnienia finalisty przyznaje Komitet Główny odrębną̨ decyzją na podstawie wyników zawodów stopnia III.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności analogicznych jak w pkt. 3 w odniesieniu do zawodów stopnia III Komitet Główny może zdecydować o przełożeniu terminu zawodów, o ich przeprowadzeniu w formie zdalnej z zastosowaniem środków kontroli samodzielności pracy.
 6. Postanowienia powyższe stosują̨ się od momentu zatwierdzenia także do zawodów będących w toku.

3. JAKI TYTUŁ TRZEBA MIEĆ ABY UZYSKAĆ 100% NA MATURZE Z MATEMATYKI ?

Aby uzyskać 100% z matury z matematyki musisz zdobyć tytuł Finalisty z Olimpiady Matematycznej.

4. CO JESZCZE DAJE OLIMPIADA Z MATEMATYKI?

Udział w Finale Olimpiady Matematycznej daje Ci:

 • szóstkę z matematyki na koniec roku,
 • 100% z matematyki na maturze (na poziomie rozszerzonym),
 • wolny wstęp na wiele wydziałów wyższych uczelni, nie tylko matematycznych.

Laureaci mają zapewniony wstęp bez egzaminu na jeszcze większą liczbę wydziałów niż finaliści. Prócz tego sześcioro najlepszych stanowi delegację polską na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną, a kilkoro następnych — na Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną i Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich. Kilkanaście najlepszych osób jedzie na dwutygodniowy obóz naukowy Olimpiady Matematycznej.

5. MATERIAŁY Z KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ?

Poniżej znajduje się wykaz literatury przydatnej w przygotowaniach do udziału w Olimpiadzie Matematycznej.

 • Jerzy Browkin, Zadania z olimpiad matematycznych t. 5, WSiP, Warszawa 1980
 • Jerzy Browkin, Zbiór zadań z olimpiad matematycznych t. 6 WSiP, Warszawa 1983
 • Jerzy Browkin, Jan Rempała, Stefan Straszewicz, 25 lat Olimpiady Matematycznej, WSiP, Warszawa 1975
 • Maciej Bryński, Olimpiady Matematyczne, t. 7, WSiP, Warszawa 1995
 • H.S. Coxeter, Wstęp do geometrii dawnej i nowej, PWN, Warszaw 1967
 • Józef Kalinowski, Zbiór zadań z czeskich i słowackich olimpiad matematycznych 1951–2001, Oficyna wydawniczo-poligraficzna „Adam”, Warszawa 2002
 • Lev Kourliandtchik,Wędrówki po krainie nierówności, Aksjomat, Toruń 2000
 • Lev Kourliandtchik, Powrót do krainy nierówności, Aksjomat, Toruń 2001
 • Marcin E. Kuczma, Olimpiady matematyczne, t. 8, WSiP, Warszawa 2000
 • Daniar Ch. Musztari, Przygotowanie do olimpiad matematycznych, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa
 • Henryk Pawłowski, Kółko matematyczne dla olimpijczyków, Turpress, Toruń 1994
 • Henryk Pawłowski, Na olimpijskim szlaku, Oficyna Wydawnicza „Tutor”, Toruń 1999
 • Henryk Pawłowski, Olimpiady i konkursy matematyczne, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 2002
 • Henryk Pawłowski, Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 1997
 • Henryk Pawłowski, Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata — trygonometria i geometria, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 2003
 • Henryk Pawłowski, Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata — planimetria i stereometria, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 2004
 • Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk, Zadania z matematyki dla olimpijczyków — gimnazjalistów i licealistów, Oficyna wydawnicza „Tutor”, Toruń 1997
 • Wacław Sierpiński, 250 zadań z elementarnej teorii liczb, WSiP, Warszawa 1986
 • Wacław Sierpiński, Wstęp do teorii liczb, WSiP, Warszawa 1987
 • Hugo Steinhaus, 100 zadań, PHU „DIP”, Warszawa 1993
 • Stefan Straszewicz, Zadania z olimpiad matematycznych t. 1–4, WSiP, Warszawa
 • S.I. Zetel, Geometria trójkąta, PZWS, Warszawa 1964
 • J. Zydler, Geometria, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997
 • Delta, popularny miesięcznik matematyczno-fizyczno-astronomiczny
 • Sprawozdania z olimpiad matematycznych wydawane przez Komitet Główny O