Skip to content

Konkurs Brain Bee

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE BRAIN BEE ?

Konkurs wiedzy neurobiologicznej Brain Bee jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich.


JAK PRZEBIEGAJĄ POSZCZEGÓLNE ETAPY ?

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy neurobiologicznej. Konkurs ten jest dedykowany dla uczniów szkół średnich i odbywa się w dwóch etapach:
Konkurs neurobiologiczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbędzie się w 2021 w formie zdalnej w dwóch etapach:
I etap regionalny – 6 marca 2021
II etap ogólnopolski – 10 kwietnia 2021
Uczestników konkursu mogą zgłaszać szkoły do końca lutego 2021 do koordynatorów regionalnych. Każda szkoła może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie osoby, wyłonione w zawodach szkolnych.

Zasady przeprowadzenia Etapu Regionalnego Konkursu Brain Bee – edycja 2021
W roku szkolnym 2020/2021 etap regionalny konkursu ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, odbędzie się na platformie e- elearningowej ośrodka akademickiego danego koordynatora w sobotę 6 marca 2021 o godzinie 11.00. W etapie tym mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie wyłonieni w etapie eliminacji szkolnych i nie więcej niż̇ dwie osoby z danej szkoły. Nauczyciel może zgłosić większą liczbę uczniów w przypadku, jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska taką sama liczbę punktów dla 1 lub 2 miejsca. Za zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu odpowiada nauczyciel z danej szkoły.

Etap regionalny będzie składał się z 60 pytań testowych (testu jednokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią̨ prawdziwą; ze względu na międzynarodowy charakter konkursu z 60 pytań – 50 pytań będzie w języku polskim i 10 pytań w języku angielskim).

Rejestracja ucznia odbywać się będzie przez stronę̨ internetową danego ośrodka akademickiego. Uczniowie zobowiązani są̨ do posiadania i użycia prywatnego adresu mailowego. Adres ten będzie użyty do logowania do systemów e- learningowych w danym ośrodku oraz do przesyłania informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu. Na rozwiązanie pytań testowych uczniowie będą mieli 45 min. Zostanie zastosowany tryb sekwencyjny (brak możliwości cofania się do poprzednich pytań). Przed rozpoczęciem konkursu uczniowie będą mieli obowiązek zalogować się do platformy e-learningowej danego ośrodka akademickiego. Odpowiedni link zostanie wysłany w dniu poprzedzającym konkurs. Logując się do platformy e-learningowej danego ośrodka uczeń będzie zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, a w czasie trwania testu, do utrzymania włączonej kamery, która jednoznacznie wskazywać będzie na osobę pisząc̨ test. Na polecenie osoby nadzorującej przebieg testu na platformie e- elearningowej danego ośrodka uczeń będzie miał obowiązek pełnego udostępnienia pulpitu. Po stronie uczestnika konkursu jest zadbanie o jak najlepsze łącze internetowe oraz posiadanie komputera/laptopa (zalecane jest posiadanie stałego łącza internetowego), który wyposażony jest w działającą kamerę̨ internetową oraz mikrofon. Odmowa uruchomienia przekazu audio-wideo lub wyłącznie takiego przekazu w trakcie trwania testu, a także niezastosowanie się do ewentualnych uwag osoby nadzorującej przebieg konkursu uniemożliwi ocenę̨ prawidłowości jego przebiegu i będzie skutkowała wykluczeniem ucznia ze zmagań́ konkursowych bez możliwości składania zażalenia. W etapie regionalnym, w każdym ośrodku zostanie wyłonionych 10% laureatów, którzy wezmą̨ udział w zawodach ogólnopolskich (II etap). Dokładny regulamin konkursu dostępny jest na stronie:  https://www.ptpk.org/brainbee/dane_brainbee/REGULAMIN_ETAPU_REGIONALNEGO_BRAIN_BEE_2021.pdf

Etap ogólnopolski w ubiegłym roku 2020 składał się z egzaminu praktycznego, pisemnego testowego i ustnego.

Część praktyczna: polegała na rozpoznaniu 25 struktur makroskopowych – wskazanych strzałkami umieszczonymi na preparatach neurobiologicznych lub też dobrej jakości zdjęciach takich preparatów oraz na obrazach wykonanych przy pomocy badań przyżyciowych (badania TK oraz badania MRJ), oraz 10 preparatów (lub sfotografowanych obrazów) mikroskopowych. Czas przeznaczony na 1 stanowisko zawierające 2 strzałki lub też obrazy mikroskopowe wynosi 1,5 minuty. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w części praktycznej wynosi 35.

Część pisemna: Polega na rozwiązaniu 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru z 4 destruktorami. Czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut. Z części teoretycznej uzyskać można maksymalnie 30 punktów.

Część ustna: Do części ustnej dopuszczonych zostaje połowa uczestników obu poprzednich części według listy rankingowej sumy punktów części teoretycznej pisemnej oraz praktycznej. W przypadku nieparzystej liczby uczestników – do części ustnej dodaje się jednego uczestnika. Zadanie polega na odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań: 2 pytania dotyczące wiedzy neurobiologicznej – po jednym w języku polskim i w języku angielskim oraz jedno pytanie zawierające opis wybranego przypadku klinicznego sprawdzające umiejętność diagnozowania pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego. Uczestnik Konkursu otrzymuje maksymalnie 5 minut czasu na przygotowanie odpowiedzi. Maksymalnie za część ustną można uzyskać 9 pkt (po 3 na pytanie).

W ocenie części ustnej bierze się pod uwagę: merytoryczną zawartość odpowiedzi fachowość i celność stosowanych określeń oraz odpowiednie nazewnictwo płynność i poprawność odpowiedzi Ostateczny wynik konkursu stanowi sumę punktów ze wszystkich części (maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania wynosi 74). Na koniec tworzona jest lista rankingowa uczestników, która pozwoli na wyłonienie laureatów konkursu.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA

– Piętrowa budowa ośrodkowego układu nerwowego.
– Neurony. Glej.
– Układy neurotransmiterowe i receptory.
– Fizjologia komórki nerwowej.
– Kora mózgu.
– Lokalizacja czynnościowa w korze mózgu.
– Struktury korowozależne – wzgórzomózgowie.
– Podwzgórze i jego rola w kontroli homeostazy, rytmu dobowego oraz reakcji stresowej.
– Układy związane z czynnością ruchową: układ piramidowy, układ pozapiramidowy oraz układ móżdżkowy.
– Choroby układu pozapiramidowego i móżdżku.
– Układy czuciowe.
– Pień mózgowia i nerwy czaszkowe.
– Objawy uszkodzenia pnia mózgu.
– Twór siatkowaty: budowa i funkcja.
– Unaczynienie mózgowia.
– Układ komorowy mózgowia.
– Tworzenie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
– Układ limbiczny.
– Układy pamięciowe.
– Emocje i strach.

CO DAJE KONKURS BRAIN BEE ? 

Laureat 1 miejsca konkursu otrzyma: Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł Możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee, w 2020 roku odbył się on w USA.

CO WAŻNE: Laureaci konkursu Brain Bee w przypadku rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych na kierunki, oferowane na tej uczelni, w tym na kierunek lekarski. Przywilej taki został uchwalony przez senat uczelni na kolejne 3 lata począwszy od zeszłorocznej rekrutacji. Natomiast laureaci miejsc 1-3 tego konkursu mogą liczyć na maksymalny wynik w rekrutacji na neurobiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przykładowy arkusz konkursu BRAIN BEE
Przykładowe arkusze konkursu z poprzednich lat, wraz z odpowiedziami w wersji PDF znajdziecie na stronie internetowej: http://www.neuronus.iz.uj.edu.pl/brainbee

MATERIAŁY Z KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ W TRAKCIE PRZYGOTOWAŃ ?

Literatura podstawowa:
Longstaff A. „Krótkie wykłady – „Neurobiologia”. PWN
A. Young A. and Young P.H. „Neuroanatomia kliniczna”. Urban&Partner; wydanie 3; rok wydania 2016.
FitzGerald M.J. „Neuroanatomia”. Urban&Partner; rok wydania 2012
Watson C., Kirkcaldie M., Paxinos G. „The Brain. An Introduction to Functional
Neuroanatomy”. Elsevier, 2010.
Siegel A., Sapru H.N. “Essential Neuroscience”, Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
oraz Ogólnodostępna w internecie broszura: Neuroscience: Science of the Brain
Witryny internetowe w j. angielskim: www.brainfacts.org, www.thebrain.mcgill.ca
Uczestnik egzaminu ustnego II etapu powinien wykazać się umiejętnością̨ wypowiedzi z zakresu neurobiologii w języku angielskim, dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

https://www.ptpk.org/brainbee/dane_brainbee/broszura_neurobiol.pdf