Skip to content

Konkurs – Kangur Matematyczny

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE ?

Konkurs Kangur Matematyczny przeprowadzany jest w sześciu kategoriach, kolejno:
Żaczek — przeznaczony jest dla klas 2 szkół podstawowych;
Maluch — przeznaczony dla klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin —przeznaczony dla klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet —przeznaczony dla klasy 7 i 8 szkół podstawowych;
Junior — przeznaczony dla klasy I i II liceów i techników, oraz klasy I, II i III szkół branżowych;
Student — przeznaczony dla klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich.


CEL I POSZCZEGÓLE ETAPY „KANGURA”.

Celem Konkursu jest kreowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Zadania oraz termin są̨ ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs Kangur Matematyczny jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem ustalonym 20.11.2020r przez Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Regulamin ten dostępny jest na stronie internetowej, pod adresem: http://www.ssodelta.edu.pl/index.php/kangur21/kangurregulamin.html

Po krótce omówimy tutaj dla was każdą z kategorii konkursu.

Test konkursowy w kategorii „Żaczek”
Żaczek składa się z 21 zadań o rożnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 21 punktów; maksymalnie może więc uzyskać 105 punktów.

Test konkursowy w kategorii „Maluch”
Maluch – składa się z 24 zadań o rożnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów.

Testy konkursowe pozostałych kategorii
Zawierają̨ po 30 pytań o rożnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

WAŻNE: Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny”, jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, a uzyskane środki przeznaczone są na nagrody i organizację konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonane zostanie wpisowe (którego wartość co roku ustala Zarząd). Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkoły, instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową. Wpisowe nie podlega zwrotowi, gdy uczeń nie weźmie udziału w Konkursie (z przyczyn niezależnych od Komitetu Organizacyjnego Konkursu). Szczegółowe zasady organizacji konkursu zostały przedstawione na stronie internetowej, serdecznie was zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi: https://www.kangur-mat.pl/zasady.php

Ponadto we wspomnianym już przez nas Regulaminie znajdziecie także dokładną instrukcję przebiegu „Kangura. Regulamin znajdziecie tutaj: http://www.ssodelta.edu.pl/index.php/kangur21/kangurregulamin.html.

W przypadku, jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem Internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę̨ i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród. Zamiast nagród przewidziane są̨ upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem Internetu zostaje wydłużony do 90 minut. Regionalne Komitety Organizacyjne rozpatrują̨ odwołania dotyczące wyników, o ile od- wołania zostały złożone przed 7 czerwca roku, w którym przeprowadzono Konkurs.

Komitet Organizacyjny Konkursu lub Regionalny Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników. W uzasadnionych przypadkach lub na wniosek Komitetu Organizacyjnego Konkursu może zostać przeprowadzony dodatkowy test kontrolny. Odmowa udziału w teście kontrolnym jest równoznaczna z dyskwalifikacją. Regionalny Komitet Organizacyjny przedstawia dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji lub o przeprowadzeniu testu kontrolnego.


CO DAJE KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY ?

Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu otrzymuje nagrodę̨ uczestnictwa. Nagrodę̨ tę przekazuje uczniowi Szkolny Koordynator Konkursu w dniu zawodów lub w braku takiej możliwości, w najbliższym dogodnym terminie.

Komitety Regionalne przyznają̨ następujące rodzaje nagród:

a) nagrody dla laureatów Konkursu,
b) nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie,
c) nagrody za wyróżnienie.

Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie, po przeanalizowaniu wyników Konkursu, Komitet Organizacyjny Konkursu.

TESTY KONKURSOWE Z POPRZEDNICH LAT.
Testy wraz z odpowiedziami konkursu „Kangur” różnych kategorii znajdziecie na stronie internetowej: https://www.kangur-mat.pl/zadania.php

MATERAIAŁY Z KTÓRYCH WARTO SKORZYRZYSTAĆ W TRAKCIE CZASIE PRZYGOTOWAŃ ?
Załączamy dla was link przydatnej literatury w zależności do rodzaju konkursu Kangura.
https://www.aksjomat.torun.pl