Skip to content

Egzamin 8 klasisty

1. DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY I CO OBEJMUJE?

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują̨: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

WAŻNE: WYJĄTKI STANOWIĄCE ZWOLNIENIE Z EGZNAMINU:

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

-może być zwolniony uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują̨ rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

-może być również zwolniony uczeń, który – ze względu na szczególnym przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym).

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają̨ na promocję do klasy programowo wyższej w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia.


2. EGNZAMIN JEGO FUNKCJE I TERMINY.

Po pierwsze określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia. Po drugie zaś zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują̨ wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

TERMINY:Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Terminy egzaminów: szkół dla dzieci i młodzieży oraz szkoły dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – są to miesiące kwiecień – termin główny oraz czerwiec termin dodatkowy.  Dla szkół dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym terminem głównym jest styczeń natomiast terminem dodatkowym kwiecień.

WAŻNE: Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.


3. PRZEDMIOTY NA EGZAMINIE 8 KLASISTY

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.
 4.  

Od roku 2022 ósmoklasista będzie przystępował do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 5.  

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Co ważne, uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


4. JAK WYGLĄDA SAM EGZANAMIN

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę̨ odpowiedzi (5 minut). Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

Egzamin z każdego przedmiotu przeprowadza zespół nadzorujący.

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ: Podczas egzaminu z każdego przedmiotu uczniowiesiedzą przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę̨ lub niepełnosprawność.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, telefonów ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość́ kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.


5. OCENIANIE I WYNIKI EGZAMINU OŚMIOKLASITY

Rozwiązania zadań otwartych sprawdzają̨ i przyznają̨ punkty egzaminatorzy wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują̨ jednolite dla całego kraju zasady oceniania rozwiązań zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych są̨ sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (czynników kart odpowiedzi). Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w procentachi na skali centylowej. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład, jeśli uczeń za rozwiązanie zadań z matematyki zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby uczniów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% uczniów uzyskało wynik wyższy. Wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a wynik na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wynik ustalony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie może być podważony na drodze sadowej. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty każdy uczeń otrzyma wynik:
– egzaminu z języka polskiego
– egzaminu z matematyki
– egzaminu z języka obcego nowożytnego
– (od 2022 r.) egzaminu z przedmiotu do wyboru


6. UPRAWNIENIA LAUREATÓW FINALISTÓW ORAZ OLIMPIAD

 1. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
 2. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.
 3. Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).
 4. Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego albo (od 2022 r.) z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Szczegółowy informator o egzaminie ósmoklasisty dostępny jest na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/


7. PRZYKŁADOWY EGZAMIN

Wszystkie arkusze archiwalne arkuszy maturalnych znajdziecie na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2020-2/.